Privacy

Hosmus gaat met zorg om met de tot personen herleidbare informatie 

(persoonsgegevens). Voor de wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar 

houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens zijn de wettelijke voorschriften en de beroepscode leidend.

Definitie

Onder persoonsgegevens worden verstaan: gegevens die naar hun aard feitelijke 

informatie over een persoon geven, waarbij met name bedoeld wordt gegevens die 

betrekking hebben op arbeidsverleden en –toekomst, re-integratie, arbeid 

belemmerende factoren, gegevens betreffende ziekteverzuim en –begeleiding etc.

Recht op inzage

Eenieder van wie Hosmus over persoonsgegevens beschikt heeft het recht op 

inzage in de betreffende gegevens. Inzage geschiedt aan de betreffende persoon of 

diens wettelijke vertegenwoordiger.

Delen met anderen

Hosmus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is, dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor de uitvoering van uw overeenkomst.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren. Indien het niet komt tot een overeenkomst worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard. 

Websitebezoek

Hosmus houdt de algemene bezoek gegevens bij waaronder het IP adres, het tijdstip van opvragen en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze worden puur gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Recht op correctie

Desgevraagd kan eenieder van wie Hosmus over persoonsgegevens beschikt een verzoek doen tot correctie. Correctie vindt plaats als er gronden zijn om aan het correctieverzoek te voldoen (feitelijke onjuistheden). Geregistreerde ontvangt een afschrift van de gecorrigeerde gegevens.

Indien niet wordt overgegaan tot correctie meldt Hosmus dit, met redenen omkleed, binnen vier weken aan geregistreerde. Het verzoek tot correctie wordt opgenomen in het dossier.

Overige

In het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving), werkt Hosmus met een Verwerkersovereenkomst welke zij met haar opdrachtgevers overeenkomt, als ook van haar leveranciers verlangt. 

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op, we staan u hieromtrent graag te woord.