Een groot deel van de arbodienstverlening is begeleiding in en advisering bij verzuim en re-integratie.

Daarnaast bieden we arbeidsomstandigheden spreekuur en sociaal medisch teamoverleg (SMT). Ook bieden wij workshops & presentaties aan.

Verzuimbegeleiding

Verzuim is iets wat bij iedere organisatie voorkomt. Echter kan de begeleiding hiervan best ingewikkeld zijn. Dit kan komen doordat het een lastig dossier is, maar ook doordat u als werkgever bepaalde verplichtingen heeft waaraan u moet voldoen.

Het is belangrijk om dit overzichtelijk te houden. Hosmus Synergie helpt u hier graag bij.

Wet Verbetering Poortwachter

Als een medewerker ziek gemeld wordt gaat de Wet Verbetering Poortwachter in. In deze wet staat precies vastgelegd wat er in het eerste en tweede ziektejaar moet gebeuren en op welk moment.

Meer informatie over de Wet verbetering Poortwachter kunt u vinden op de website van het UWV

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Als een medewerker gezondheidsklachten ervaart die met het werk te maken hebben, heeft hij of zij het recht om naar een arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts te gaan. Tijdens dit spreekuur kan de medewerker bespreken wat er speelt en kan er advies gevraagd worden aan de bedrijfsarts. Het kan zijn dat er vervolgacties voorgesteld worden. U kunt dan denken aan een werkplekonderzoek door een arbeidshygiënist of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of GZ psycholoog.

Een medewerker mag zelf een arbeidsomstandighedenspreekuur aanvragen, zonder dat u op de hoogte wordt gesteld. De medewerker mag zelf bepalen of u wel of niet op de hoogte wordt gesteld. U als werkgever mag ook een arbeidsomstandighedenspreekuur aanvragen voor één van uw medewerkers. Dit kunt u doen als u signalen opmerkt van problemen in de balans tussen werk en privé.

Door de toegang tot de bedrijfsarts laagdrempelig en vrij te houden zorgt u voor het voorkomen van uitval. Individuele en collectieve gezondheidsrisico’s op het werk komen zo makkelijker en sneller aan het licht.

Communicatie naar u als werkgever.

Bij een regulier spreekuur krijgt u als werkgever altijd een terugkoppeling. Bij een arbeidsomstandigheden spreekuur is dit niet standaard. Soms is het wel nodig om dit te doen, bijvoorbeeld als er een vervolgactie plaats gaat vinden. Dit wordt alleen gedaan met toestemming van de medewerker. Een arbeidsomstandighedenspreekuur wordt altijd anoniem gefactureerd.

Voor het maken van een afspraak kan de werknemer rechtstreeks contact opnemen met ons. Als de afspraak op verzoek is van u als werkgever, kan het ook via u lopen.

Sociaal medisch teamoverleg (SMT)

Het sociaal medisch teamoverleg (SMT) is een overleg waarbij vaak de directie, medewerker van personeelszaken, bedrijfsarts en soms ook de leidinggevende aansluit. Tijdens dit overleg kunnen specifieke verzuimdossiers besproken worden, de bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim, dat betekent dat er geen medische gegevens besproken worden. Wel wordt er besproken hoe het staat met het verzuim binnen het bedrijf en/ of wordt er een thema besproken. Dit laatste houdt in dat de bedrijfsarts een presentatie geeft over een thema binnen de verzuimbegeleiding. U kunt als werkgever een onderwerp aangeven waar u meer informatie over wilt krijgen. Door middel van de presentatie en eventueel de discussie die volgt hopen wij dat er binnen de groep meer inzicht ontstaat in dat onderwerp, wat mogelijk dan ingezet kan worden tijdens de verzuimbegeleiding.

Workshops en presentaties

De workshops & presentaties die Hosmus Synergie biedt zijn op maat gemaakt naar de ontwikkelingswensen binnen uw organisatie.
U kunt dan aan de volgende workshops & presentaties denken:

  • Presentatie voor leidinggevenden hoe om te gaan met psychische klachten bij hun medewerkers.
  • Workshop aan management en leidinggevenden o.a. gericht op de communicatie.
  • Presentatie over de inzetbaarheid van de bedrijfsarts bij vastgelopen trajecten. U kunt dan denken aan verzuimbegeleiding naast uw reguliere “huisdienstverlener”.
  • Presentatie advisering en inzet bij het op orde brengen van uw verzuimbegeleiding.