Opleiden van geneeskunde studenten, coassistenten en (basis) artsen bij Hosmus Synergie

Hosmus Synergie is een erkende opleidingsinstelling door de RGS. Dit betekent dat we naast dat we jonge geneeskunde studenten en coassistenten van het Radboudumc opleiden en begeleiden, ook de erkenning hebben om artsen te mogen opleiden tot specialisten, namelijk tot geregistreerd bedrijfsarts.

Deze opleiding is voor een basisarts een 4-jarige specialisatie. Mocht een arts reeds opgeleid zijn tot huisarts of in een ander soort specialisme, dan bestaat er de mogelijkheid om een 2-jarige variant te doen.

Zodra een arts bij ons komt werken en gedurende zijn of haar specialisatie tot geregistreerd bedrijfsarts, werkt deze onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts. Bij ons in de praktijk is dat de heer Arjen Hoitsma. Hij is tevens erkend als praktijkopleider / supervisor.
Graag willen wij u wat toelichten over wat dit nu precies betekent en wat hierbij voor u belangrijk is.

De achtergronden

In de bedrijfsgezondheidszorg verlenen behalve bedrijfsartsen ook (basis)artsen zorg die behoort tot de taken van de bedrijfsarts. Een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts –aios bedrijfsgeneeskunde- als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts, -anios-) mag alle taken van de bedrijfsarts uitsluitend uitvoeren onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie. Deze vorm van supervisie is een bijzondere vorm van taakdelegatie, die alleen van toepassing is op de aios bedrijfsgeneeskunde en de anios werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg.

Conform het Kaderbesluit (13 maart 2019, artikel B1.2) staat de aios bedrijfsgeneeskunde gedurende de gehele praktijkopleiding onder supervisie van een praktijkopleider. Deze praktijkopleider kan de supervisie in de praktijk mede laten uitvoeren door een of meerdere andere bedrijfsarts(en).

De praktijkopleider is daarbij eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg door de aios bedrijfsgeneeskunde. Bij een anios is de bedrijfsarts die optreedt als supervisor eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg. Dat de eindverantwoordelijkheid bij anderen ligt laat onverlet dat de a(n)ios ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de geleverde zorg met de daarbij behorende consequenties (denk aan tuchtrechtelijke aansprakelijkheid).

Wat is voor u belangrijk om te weten

  • De supervisor en gesuperviseerde hebben in voldoende mate structureel overleg waarbij de frequentie en duur kan afnemen bij toenemende bekwaamheid van gesuperviseerde.
  • Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is het noodzakelijk dat de aios bedrijfsgeneeskunde of anios de werknemer informeert dat ook de supervisor en indien van toepassing de praktijkopleider, vanwege kwaliteitsdoeleinden toegang hebben tot het (medisch) dossier.
  • Verwerken of verstrekken van gezondheidsgegevens is toegestaan als het noodzakelijk is voor het beheer van de beroepspraktijk.
  • Onder ‘beheer’ valt ook de kwaliteitsbewaking van de verleende zorg. Op grond daarvan is toestemming van de werknemer niet nodig. Er wordt in dit geval uitgegaan van veronderstelde toestemming. Wel moet werknemer de mogelijkheid worden geboden om bezwaar te maken.
  • Werknemer heeft altijd het recht om de verantwoordelijke bedrijfsarts te spreken en dient daarover te worden geïnformeerd. Dit betekent niet dat er per se een nieuwe beoordeling door de verantwoordelijke bedrijfsarts verricht moet worden.
  • Indien werknemer de supervisor/praktijkopleider wil spreken heeft het de voorkeur dat dit plaatsvindt in het kader van een leersituatie, waarbij o.a. het doel is de bekwaamheid van gesuperviseerde te bevorderen.
  • Bij communicatie naar derden (zoals brieven en e-mails) moet uit de ondertekening duidelijk blijken dat er sprake is van supervisie.

Onze artsen zullen bovenstaande met u bespreken en mocht u hierover vragen hebben, stel deze dan gerust. We lichten e.e.a. uiteraard verder aan u toe. We willen u met deze informatie in ieder geval op de hoogte brengen en verdere duidelijkheid verschaffen omtrent ieders rollen en verantwoordelijkheden.

Bron
Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie van de NVAB